Partners

Čehija

spmp-logo-new

Cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem atbalsta sabiedrība Čehijā (SPMP CR) Společnost pro podporu Lidi s mentálním postižením v České republice, z.s. (SPMP ČR) ir organizācija, kas atbalsta cilvēkus ar intelektuālās attīstības traucējumiem Čehijas Republikā. Mēs esam valsts mēroga bezpeļņas organizācija, kas  aizstāv cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem un viņu ģimeņu tiesības un intereses. Pašlaik mums ir vairāk nekā 8000 biedru valsts, reģionālā un vietējā līmenī.

Mūsu biedri ir cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem, viņu ģimenes locekļi un draugi, pakalpojumu sniedzējiem, kā arī citi speciālistiem. Mūsu biedru organizācijas atrodas visos reģionos un galvenajās Čehijas pilsētās.

 

Mūsu mērķi un vērtības ir:

 • Vienādas tiesības un vienlīdzīgas iespējas
 • iekļaušana un līdzdalība sabiedrībā
 • Cieņa
 • Neatkarīga dzīve
 • Individuālais atbalsts
 • Vienaudžu atbalsts un sadarbība
 • Ģimenes atbalsta
 • Šķēršļu un aizspriedumu novēršana

SPMP ČR ir Nacionālās invalīdu padomes un Čehijas humānās palīdzības organizāciju padomes dalīborganizācija. Starptautiskā līmenī, mēs sadarbojamies ar Inclusion Europe un Inclusion International, kā arī citām NVO.

 •  Mēs galvenokārt nodrošinām izglītojošus pasākumus bērniem un pieaugušajiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem, kā arī cilvēkiem, kas dzīvo vai strādā ar tiem.
 • Mēs lobējam sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, un atbalstām deinstitucionalizācijas procesu.
 • Mēs atbalstām arī attīstām sevis aizstāvības kustība (self-advocacy): cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem, kas runā paši par sevi un cīnās par savām tiesībām un interesēm.
 • Mēs nododam svarīgu informāciju ar viegli lasāmu tekstu palīdzību cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem.
 • Mēs esam autori viegli lasāmai ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām, kas ir izdota čehu valodā.
 • Mēs nākam klajā ar priekšlikumiem un komentāriem par likumiem, kas saistīti ar dzīves kvalitāti cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem un viņu ģimenēm.
 • Mēs lobējam jēgpilnu ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanu Čehijas Republikā.

Latvija

SIC-logo

Sociālās inovācijas centrs (SIC) ir dibināts 2010. gadā. Tā juridiskā forma ir biedrība (nevalstiska organizācija – NVO). Pieci brīvprātīgie strādā uz pusslodzi, un realizē dažādas aktivitātes projektu ietvaros, kā arī veic mājaslapas satura uzturēšanu angļu un latviešu valodās. Organizācijai ir 3 galvenās darbības jomas: 1) veicināt sociālo uzņēmējdarbību; 2) piedāvāt risinājumus, lai pārvarētu bezdarbu; 3) mazināt sabiedrības izaicinājumus (piemēram, cilvēku ar īpašām vajadzībām integrēšanu sabiedrībā). Tā kā Latvija ir maza valsts, mēs nekoncentrējamies uz specifiskām jomām, bet uzskatam, ka visas darbības, kuras mēs veicam, uzlabo dažādu iedzīvotāju grupu (jaunieši bezdarbnieki, cilvēki ar īpašām vajadzībām, pieaugušie bezdarbnieki u.c.) dzīves kvalitāti. Mūsu darbs vairumā gadījumu ir saistīts ar nacionālām un starptautiskām finansējuma programmām (Erasmus +; Eiropa pilsoņiem).

SIC nodrošina neformālo izglītību par sociālo inovāciju, sociālo uzņēmējdarbību, politikas veidošanu nelabvēlīgos apstākļos esošām sabiedrības grupām, veicina integrāciju un palielina sabiedrības līdzdalību sociālajos un politiskajos procesos. Galvenais mērķis ir veicināt sociālās inovācijas iedzīvināšanu un sociālās uzņēmējdarbības veicināšanu kā stratēģisko līdzekli ilgtspējīgai attīstībai.


Polija

logoPSOUU_malePolijas asociācija personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem(PAPAIAT) darbojas personu ar intelektuālās attīstības traucējumiem, kas dzīvo Polijā, viņu vecāku un aizbildņu interešu aizstāvībai.

Vecāki, kuru bērniem ir diagnosticēti mācīšanās traucējumi, vēlas sniegt viņiem maksimāli daudz  jaunas mācīšanās iespējas. Šī pieeja attiecas uz visiem: maziem bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem. Vecāku/aprūpētāji nodoms nav sniegt pastāvīgu aprūpi, bet gan iedrošināt un sniegt iespējas, kas ļautu attīstīties fiziski, kognitīvi un sociāli, kļūt aktīviem, neatkarīgiem un dzīvot sabiedrībā kā tās pilnvērtīgam loceklim.

Galvenais asociācijas mērķis ir iekļaut cilvēkus ar īpašām vajadzībām (ar mācīšanās traucējumiem) ikdienas  dzīvē sabiedrībā.

Biedrība ir nacionāla līmeņa organizācija ar ievērojamiem sasniegumiem. Galvenās jomas un kompetence ir sekojošas:

 • agrīnā intervence
 • jauniešu izglītība un rehabilitācija
 • darba terapija
 • atbalstīta nodarbinātība
 • atbalstītā dzīvošana

PAPAIAT sastāv no vairāk nekā 11000 biedru ar vairāk nekā 120 vietējām filiālēm.


Portugāle

santaremPolitehniskais institūts Santarém ir augstākās izglītības iestāde (terciārā līmeņa), kas sāka savu darbību 1979. gadā un sastāv no šādām skolām (virzieniem): lauksaimniecība, sports, izglītība, vadības un tehnoloģija, veselība.

Izglītības novirziena skola (ESES) tika izveidota ar Dekrētu-likumu Nr. 513-T/79, 1979. gada 26. decembrī, kā Politehniskā institūta Santaremas vienība (skola). Tā  ir terciārā līmeņa institūcija, kuras mērķis ir mācību nodrošināšana, pētniecības aktivitātes, pakalpojumu  sabiedrībai sniegšana un sadarbība ar valsts un ārvalstu institūcijām kopīgu interešu realizēšanai.

Vidēji gadā skolu apmeklē 700 studenti. Šobrīd sertificētas programmas ir pirmā līmeņa pamatizglītība, pirmsskolas izglītība, sociālā Izglītība, kultūras animācija un kopienas izglītība, multimediju izglītība un komunikācija, vizuālā māksla un multimediji.

ESES koncentrējoties uz mācību kursiem profesionālā, pilsoniskā un kultūras jomā, kas ir pieprasīti ikdienas dzīvē. Mūsu skola veicina novatoriskas prakses pielietošanu skolotāju vidū  visos izglītības līmeņos sekojošās jomās: māksla, informācijas tehnoloģijas, multimediji.

ESES ir pieredze Leonardo da Vinci un Erasmus + projektos, kā arī daudzās citās Eiropas un vietējās programmās. Skola kopiena saprot, ka iesaistīšanās Erasmus + programmās paplašina redzesloku, attīsta zināšanas un ļauj jauniešiem kļūt par pilnvērtīgiem Eiropas pilsoņiem ar izpratni par citām kultūrām un izglītības sistēmu.

Sociālās inovācijas centrs

Social Innovation Centre Logo

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. Logo

The Polish Association for Persons with Intellectual Disability

The Polish Association for Persons with Intellectual Disability Logo

The Polytechnic Institute of Santarém

The Polytechnic Institute of Santarém Logo