Partners

CZECHY

SPMP logoStowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Republice Czeskiej, Z.S. (SPMP Cr) jest organizacją pozarządową zajmującą się obroną praw i interesów osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin. SPMP działa na terenie całej Republiki Czeskiej. Organizacja składa się obecnie z  8000 członków aktywnie działających  na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.
Nasi członkowie to osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodziny i przyjaciele, usługodawcy, jak i inni specjaliści. Nasze organizacje członkowskie znajdują się we wszystkich regionach i głównych miastach  Republiki Czeskiej.
 
Nasze główne cele i wartości to:
• Równe prawa i równe szanse
• Integracja i uczestnictwo w społeczeństwie
• Godność
• Niezależne życie
• Indywidualne wsparcie
• Wsparcie i współpraca rówieśnicza
• Wsparcie rodziny
• Eliminacja barier i uprzedzeń

SPMP ČR jest członkiem Krajowej Rady do spraw Osób z Niepełnosprawnościami i Rady Czeskiej Organizacji Humanitarnej. Na poziomie międzynarodowym, współpracujemy z Inclusion Europe oraz Inclusion International, a także z innymi organizacjami pozarządowymi.

Nasze działania obejmują:

 • Zapewnianie zajęć edukacyjnych dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, a także dla osób, które z nimi mieszkają lub pracują.
 • Lobbowanie na rzecz poprawy jakości usług społecznych i wsparcia procesu deinstytucjonalizacji.
 • Wspieranie rozwój ruchu self – adwokatów: osób z niepełnosprawnością intelektualną, które mówią w swoim imieniu i walczą o swoje prawa i interesy.
 • Udostępnianie treści w tekście łatwym do czytania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w celu umożliwienia im łatwego dostępu do informacji. Przykładem tego jest przetłumaczenie treści konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych na tekst łatwy do czytania.
 • Propagowanie wdrażania treści Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Republice Czeskiej.
 • Ponadto jesteśmy autorami wielu propozycji i uwag na temat przepisów związanych z życiem osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.

ŁOTWA

Social Innovation Centre Logo

Centrum Innowacji społecznych (SIC) to organizacja pozarządowa, która powstała w 2010 roku. Organizacja prowadzona jest przez 5 wolontariuszy, którzy prowadzą różne działania jako pracownicy zatrudniani w niepełnym wymiarze godzin. Do ich zadań należy między innymi aktualizacja strony internetowej w języku łotewskim i angielskim. Główne obszary działalności SIC koncentrują się na:

1) promocji przedsiębiorczości społecznej;

2) przeciwdziałaniu bezrobociu;

3)  podejmowaniu wyzwań stawianych społeczeństwu (na przykład przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób o specjalnych potrzebach )

Ponieważ Łotwa jest małym krajem, nie pracujemy dla ściśle określonej grupy społecznej, ale raczej prowadzimy działania mające na celu poprawę sytuacji różnych grup społecznych (bezrobotnej młodzieży, osób o szczególnych potrzebach, bezrobotnych dorosłych itp).

Pracujemy realizując projekty krajowe i międzynarodowe w ramach programów Erasmus +; Europa dla Obywateli.
SIC prowadzi nieformalną edukację w obszarach dotyczących innowacji społecznych, przedsiębiorczości społecznej, procesów politycznych i tworzenia polityki na rzecz grup defaworyzowanych, a także integracji społeczeństwa i zwiększenia udziału społeczeństwa w procesach społecznych i politycznych. Głównym celem jest propagowanie idei i ruchu innowacji społecznych oraz przedsiębiorczości jako strategicznego narzędzia na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 


Polska

The Polish Association for Persons with Intellectual Disability LogoPolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) działa na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną mieszkających w Polsce, ich rodziców i opiekunów prawnych.

Rodzice, których dzieci zostały zdiagnozowane jako osoby z trudnościami w uczeniu się, chcą dać im nową rzeczywistość, zapewniając nowe możliwości. Perspektywa ta ma zastosowanie do wszystkich: małych dzieci, młodzieży i dorosłych. Nie jest intencją rodziców / opiekunów, aby dać im wszechstronnie stałą pomoc, ale raczej zapewnienie możliwości, które pozwoliłyby im rozwijać się fizycznie, poznawczo i społecznie, tak aby mogły mieć aktywne, autonomiczne i pełne życie w społeczeństwie.

Głównym celem Stowarzyszenia jest włączenie osób o szczególnych potrzebach – osób z trudnościami w uczeniu się – w prawdziwe życie.
Stowarzyszenie jest organizacją krajową mającą w swoim dorobku znaczące osiągnięcia. Główne obszary działalności to:

 • wczesna interwencja

 • edukacja i rehabilitacja młodzieży

 • terapia zajęciowa

 • zatrudnienie wspomagane

 • mieszkalnictwo chronione

 • IT w terapii i edukacji

PSONI składa się z ponad 11.000 członków i ma ponad 120 lokalnych oddziałów.


POTUGALIA

The Polytechnic Institute of Santarém LogoPolitechnika Santarem jest publiczną wyższą uczelnią, która rozpoczęła swoją działalność w 1979 roku i składa się z następujących wydziałów : Rolnictwa, Sportu, Edukacji, Zarządzania i Technologii oraz Zdrowia.

Wyższa Szkoła Edukacji w Santarem (ESES) została stworzony przez dekret z mocą ustawy nr 513-T / 79 z dnia 26 grudnia jako jedność z Politechniką Santarem i jest instytucją szkolnictwa wyższego, mającą na celu nauczanie, badania naukowe, współpracę z Politechniką i współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami w zakresie działań będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Mając ponad 700 uczniów; obecnie prowadzi zajęcia na kierunkach Nauczania Początkowego, Przedszkolnego, Społecznej Animacji Kultury, Edukacji Społecznej, Edukacji i Komunikacji Multimedialnej i Sztuk Wizualnych i Multimedialnych.

ESES prowadzi również szkolenia, w celu zaspokojenia potrzeb zawodowych, obywatelskich i kulturowych w ramach uczenia się przez całe życie. Nasza szkoła promuje innowacyjne praktyki dla nauczycieli na wszystkich poziomach edukacyjnych w kilku dziedzinach: sztuki; ICT; Multimediów itp.

W ESES uczestniczyliśmy i uczestniczymy w projektach w programach Leonardo da Vinci i Erasmus + i w wielu innych programach europejskich i krajowych. Społeczność szkolna ma świadomość, że uczestnictwo w programach Erasmus + poszerza horyzonty, rozwija intelektualnie i pozwala młodym ludziom stać się obywatelami Europy,którzy rozumieją inne kultury i systemy edukacji.

Social Innovation Centre

Social Innovation Centre Logo

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. Logo

The Polish Association for Persons with Intellectual Disability

The Polish Association for Persons with Intellectual Disability Logo

The Polytechnic Institute of Santarém

The Polytechnic Institute of Santarém Logo